Skup Akcji

2011-11-07

Zarząd ZELTECH S.A. informuje akcjonariuszy, że na podstawie Uchwały Nr 5/2010 z dn.07.06.2010 W.Z.A. „o nabyciu akcji własnych spółki w celu zaoferowania ich nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat” przystępuje powtórnie do skupu akcji spółki ZELTECH S.A. na następujących zasadach:

1. Ustala się cenę skupu akcji serii „A” na 6,50 zł/szt., a akcji serii „B” i „C” na 7,00 zł/szt. (Wartość księgowa akcji na 31.12.2010r. wynosi 6,43 zł/szt.)

2. Kupującym akcje jest spółka ZELTECH S.A., która pokryje należny podatek od czynności cywilnych (PCC).

3. Oferta sprzedaży powinna zawierać:

- imię i nazwisko akcjonariusza, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy

- ilość szt. akcji każdej serii oferowanej do sprzedaży i ich numery (od - do) wg świadectwa akcyjnego

- łączną wartość oferty w zł

4. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie spółki lub e-mail: zue@zeltech.pl lub nr faksu 42 254 09 70 w terminie do 09 grudnia 2011r. Powiadomienie o przyjęciu oferty, podpisanie umowy kupna-sprzedaży i zapłata dokonane zostaną do 20 grudnia 2011r.

5. W związku z ograniczoną do 319 427,67 zł kwotą kapitału rezerwowego na skup akcji, w przypadku większej wartości złożonych ofert Zarząd przy przyjmowaniu ofert do realizacji będzie się kierował następującymi zasadami/priorytetami:

- oferty od „drobnych” akcjonariuszy

- oferty na sprzedaż całości posiadanych akcji przez akcjonariuszy

6. Dodatkowych informacji udziela sekretariat spółki pod nr telefonu: 42 254 09 30.

7. Niniejsze wezwanie jest ostatnim na podstawie wyżej przywołanej uchwały WZA